โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 2 4 3 7 1
อนุบาล 3 4 5 9 1
รวมอนุบาล 8 8 16 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 8 12 1
รวมประถมศึกษา 23 21 44 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
รวมมัธยมศึกษา 19 13 32 3
รวมทั้งหมด 50 42 92 11