ข้อมูลบุคลากร

นายเทียนชัย งาสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งชี
นางประภัสสร ดีรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชลธิชา ไชยคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพย์วรรณ แก่นนาค
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธันยพร กำพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุษย์สิริ กองแกน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพัตรา แสนประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสินีรัตน์ โสภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสลักจิตร บุญแถม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนราศักดิ์ จันทะคีรี
ครู
นางสาวฤทัยรัตน์ สุธงษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนิตยา วงษ์ลา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายจำปา จันทร์มา
นักการภารโรง