โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครู

นางประภัสสร ดีรักษา

- ครูชำนาญการพิเศษ
- ค.บ.การอนุบาลศึกษา

น.ส.จุฑามาศ วันเสี่ยน

- ครูชำนาญการพิเศษ
- ค.บ.ชีววิทยา
- ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.สุพัตรา แสนประสิทธิ์

- ครูชำนาญการพิเศษ
- ค.บ.การประถมศึกษา

นายนราศักดิ์ จันทะคีรี

- ครูชำนาญการ
- ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

น.ส.ทิพย์วรรณ แก่นนาค

- ครูชำนาญการพิเศษ
- ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางชลธิชา ไชยคำ

- ครูชำนาญการพิเศษ
- ค.บ.ภาษาไทย

น.ส.สลักจิตร บุญแถม

- ครูชำนาญการพิเศษ
- ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

ครูนารีรัตน์ ขันยศ
น.ส.นารีรัตน์ ขันยศ

- ครูผู้ช่วย
- ค.บ.ภาษาไทย

น.ส.ธันยพร กำพิลา

- ครูชำนาญการพิเศษ
- ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

นางบุษย์สิริ กองแกน

- ครูชำนาญการพิเศษ
- ค.บ.การประถมศึกษา
- ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสินีรัตน์ โสภักดี

- ครูชำนาญการพิเศษ
- ค.บ.คณิตศาสตร์
- ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.ฤทัยรัตน์ สุธงษา

- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ศศ.บ.รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

น.ส.นิตยา วงษ์ลา

- ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
- ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นักการภารโรง

นายจำปา จันทร์มา

- นักการภารโรง
- มัธยมศึกษาปีที่ 6