โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายสนอง โสประดิษฐ์ ประธานกรรมการ
นายอรรณพ จันดา กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ หุมอาจ กรรมการ
นายจำเนียร จันทร์ศรี กรรมการ
นายอดิเรก บุญไทย กรรมการ
นายสุวัตร เนาวราช กรรมการ
นางสาวดวงสมร พญาวงศ์ กรรมการ
นางประภัสสร ดีรักษา กรรมการ
นายเทียนชัย งาสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ