โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระยะเวลา ดำรงตำแหน่ง
1 นายสมาน บูรณวิชิต - พ.ศ. 2507-2515
2 นายนิพนธ์ หุมอาจ ม.6 พ.ศ. 2515-2517
3 นายดนตรี พรหมรักษา ปกศ. พ.ศ. 2517-2521
4 นายประดิษฐ์ พรหมรักษา ปกศ. / พม. พ.ศ. 2521-2523
5 นายประเกียรติ สุทธิ ปกศ. / พม. / คบ. พ.ศ. 2523-2525 (รักษาการ)
6 นายประดิษฐ์ พรหมรักษา ปกศ. / พม. / คบ. พ.ศ. 2525-2528
7 นายเกรียงศักดิ์ ทองสุทธิ ปกศ. / พม. / ศษบ. พ.ศ. 2528-2530
8 นางสาววารุณี กาญจนสิน คบ. พ.ศ. 2530-2531 (รักษาการ)
9 นายอรัญ พรหมรักษา ปกศ. / พม. / คบ. พ.ศ. 2531-2556
10 นายเชาวกุล พรมใจ ศษ.บ. / กศ.ม. / ศษ.ด. พ.ศ. 2556-2561
11 นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์ ศศ.ม. / ศษ.ม. พ.ศ. 2561-2564
12 นายเทียนชัย งาสิทธิ์ วท.บ. / ศษ.ม. พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน