รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งชีนำโดย นายเทียนชัย งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์ ศึกษานิเทศก์ ได้มาให้คำปรึกษา แนะนำ ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน