วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่รู้ทันเทคโนโลยี  สร้างคนดีมีทักษะชีวิตสู่สังคม

  1. จัดและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรทุกคนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
  2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา
  3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย
  4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  5. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานทุกองค์กรเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  6. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง(Active Learning)
  7. ส่งเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
  8. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ และผู้เรียนมีความสุข