เขตพื้นที่บริการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านโป่งชี ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1
บ้านโป่ง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
15
บ้านศาลาน้อย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย