เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง

          ด้วยโรงเรียนบ้านโป่งชี กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งชี เพื่อรับฟังนโยบายและร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมพบครูที่ปรึกษา                   

          ในการนี้โรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว