โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

คณะกรรมการนักเรียน

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
เด็กชายชลธาร โสประดิษฐ ประธานนักเรียน
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยศพิมพ์ รองประธานนักเรียน
เด็กหญิงคันธารัตน์ กันยาประสิทธิ์ กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงพรนิภา วังคีรี กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงธัญสุดา สายศักดิ์ กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงสุชัญญา พรหมสาสน์ กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงกวินตรา ไพรสุรินทร์ กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงบัณฑิตา ยิ้มกระโทก กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงชลธิกาล คำสาระภา กรรมการและเลขานุการ