โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

ประวัติโรงเรียน

         ที่ตั้งเลขที่ – หมู่ 9 บ้านโป่งชี ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านโป่งชี ได้รับการอนุมัติให้จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2507 โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง บริเวณริมถนนสายเลย – หล่มสัก มีนายสมาน บูรณวิชิต เป็นครูใหญ่ มีครูสอนครั้งแรก 1 คน นักเรียน 33 คน 1 ชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กระทรวงมหาดไทย
         พ.ศ. 2509 โรงเรียนได้งบประมาณจากราชการ การสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ. จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน 1 ชั้น นายนิยม รุ่งเรือง ผู้จัดการโรงเลื่อยจักรโป่งชี ขณะนั้นได้รับบริจาคสร้างต่อเติมเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 3 ห้องเรียน มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร บริเวณที่ดินของนายบัวรส กาญจนโกมล ได้บริจาคจำนวน 2 ไร่ 3 งาน
         พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7) โดยรับนักเรียนจากโรงเรียนในตำบลโป่งเข้าเรียน
         พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนเงิน 120,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ. จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเสร็จ พ.ศ. 2516 ซึ่งมีครู 8 คน นักเรียน 130 คน
         พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวนเงิน 180,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ. จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเสร็จ พ.ศ. 2523 โอนมาอยู่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
         ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน จำนวน 32 คน 1 ห้อง
         วันที่ 10 ตุลาคม 2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 1,824,830 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2542
          ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน 3 ระดับ ดังนี้
                   1. ระดับก่อนประถมศึกษา      ชั้นอนุบาล 2-3                          จำนวน 2 ห้องเรียน
                   2. ระดับประถมศึกษา             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6            จำนวน 6 ห้องเรียน
                   3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3       จำนวน 3 ห้องเรียน
         รวม 11 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 92 คน ผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชครู 11 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน

         สภาพของชุมชน ชุมชนรอบโรงเรียนมีความแตกต่างกันไม่มากนัก พื้นที่เป็นเนินเขา และป่าไม้ เช่นภูทุ่งแทน ภูแผงม้า การประกอบอาชีพของชุมชนส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่นทำไร่ข้าวโพด ไร่ขิง ไร่มันเทศ ทำนาข้าว ทำสวน นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ละรับราชการเป็นส่วนน้อย ดังนั้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นลักษณะผสมผสาน คือ เพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้น และการประกอบอาชีพของนักเรียน โดยจัดให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของชุมชน ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนนั้น ได้ให้บริการต่างๆแก่ชุมชน เช่นการให้บริการด้านอาคารสถานที่การให้ยืมอุปกรณ์ การให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆของชุมชนในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในรูปการบริจาคทรัพย์และสิ่งของและการให้ทุนการศึกษาเป็นต้น