โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 083-329-4799
อีเมลล์ : phcloei3@gmail.com

Copyright © 2023. ALL RIGHT RESERVED. WEBMASTER : MR.NARASAK JANTAKEEREE

เกี่ยวกับโรงเรียน


โรงเรียนบ้านโป่งชี (อักษรย่อ ป.ช.)

Pongchee School

ตราประจำโรงเรียน

มีลักษณะเป็น รัศมีแสงบนดอกบัว โดยมีกลีบบัวโอบอุ้ม ตัวอักษร ปช และส่วนล่างมีตัวอักษรคำว่าโรงเรียนบ้านโป่งชี
ความหมายโดยรวมของตราสัญลักษณ์ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ดีจะต้องอาศัยการมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำงาน พัฒนาเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้บนพื้นฐานของความรัก ความอบอุ่น และมีความสุข

สีประจำโรงเรียน
แดงกรมท่า

อัตลักษณ์โรงเรียน
เด่นเทคโนโลยี  มีมารยาทงาม

คุณธรรมประจำโรงเรียน
สุสฺสูสํ ลภเต ปญญํ  :   ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เคียงคู่รู้ทันเทคโนโลยี  สร้างคนดีมีทักษะชีวิตสู่สังคม

พันธกิจ

  1. จัดและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรทุกคนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
  2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา
  3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย
  4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  5. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานทุกองค์กรเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  6. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง(Active Learning)
  7. ส่งเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
  8. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ และผู้เรียนมีความสุข